درس‌های حوزه علمیه قم - مدرسه فیضیه

استاد سید کاظم مصطفوی
خارج فقه
کتاب طهارت: تیمم- کیفیت و شرایط تیمم- کتاب صلات: نماز جمعه- نوافل- احکام اوقات- احکام قبله
کتاب طهارت: آداب محتضر- احکام اموات- تغسیل و تدفین میت- احکام شهید- نماز میت
کتاب طهارت: احکام حائض- احکام استحاضه- احکام نفاس- احکام میت
کتاب طهارت: غسل جنابت- محرمات و مکروهات جنب- کیفیت غسل- تداخل أغسال
کتاب طهارت: وضو جبیره- احکام دائم الحدث- موجبات جنابت
کتاب طهارت: افعال وضو- قاعده تقیه- شرائط وضو
کتاب طهارت: مطهرات؛ انتقال، اسلام، قاعده سوق، استنجاء، استبراء- اثبات تطهیر- احکام تخلی
کتاب طهارت: مطهرات؛ ارض- شمس- استحاله- انقلاب- ذهاب ثلثین
کتاب طهارت: تطهیر مصحف- لباس مصلی- قروح و جروح
کتاب طهارت: مسکرات- نجاست مسوخات- ازاله نجاست از مسجد
کتاب مکاسب: بیع دم- سگ و خوک- کافر و مشرک
کتاب مکاسب: بیع اشیاء نجس- سوق مسلم
کتاب طهارت: انواع آب ها- آب قلیل- آب مضاف

استاد سید کاظم مصطفوی
خارج اصول
مطلق و مقيد- امارات و حجج- حجیت قطع- تجری- حجیت ظواهر کتاب- حجیت قول لغوی- حجیت اجماع- شهرت فتوایی- خبر واحد- اصول عملیه- اصل برائت- اصل تخییر
نواهی - اجتماع امر و نهی – مفاهيم- مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر
نواهی - اوامر
مقدمه علم اصول- وضع- صحیح و اعم- مشتق- اوامر- اجزاء
اصول عملیه: استصحاب- اصل مثبت- اجتهاد و تقلید
اصول عملیه: اصل برائت- اصل احتیاط- اصل التخییر- اصل اشتغال
قطع - حجیت ظواهر- خبر واحد
نواهی- مفاهیم- عام و خاص- مطلق و مقید
اوامر- مقدمه واجب- مساله ضد- نواهی
وضع- صحیح و اعم- مشتق- اوامر
آرشيو دروس هفتگی


استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
خارج فقه
کتاب حدود: کیفیت اجرای حد- حدلواط- حدسحق- حدقیادت- حدمساحقه- حدقذف
کتاب حدود: شرایط حد زنا- شروط احصان- حد قواد- اقرار- اثبات زنا- اقسام حد- حد قتل- حد رجم- احکام حدود
کتاب قضاء: حدود- اقسام حقوق- شهادت نساء- اشهاد در عقود و ایقاعات
کتاب قضاء: قضاوت شورایی- قوانین قضائی- شرایط شهادت- موانع قبول شهادت
کتاب قضاء: حد قذف- قاعده ید- تعارض بینتان- تقاص

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
خارج اصول
امارات- حجج شرعیه- حجیت کتاب- حجیت سنت- حجیت خبرواحد- اجماع- شهرت فتوائیه
حجج عقلیه- اقسام واجب- اجتماع امر و نهی- حجیت قطع- دوران بین اقل و اکثر-
نواسخ- تفسیر و تاویل- تعادل و تراجیح
نواسخ: نسخ کتاب به سنت

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
قواعد فقهیه
قواعد فقهیه: لا وصیه الّا فی الثلث- لا احرام فی التلبیه
قواعد فقهیه: لا خمس فی الموونه
قواعد فقهیه

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
مستحدثه
آدم ربایی- مفسد اقتصادی- ولایه المراه علی القضاء
رهبری شورایی- حقوق شهروندی- حجاب
ولایت مطلقه فقیه- رهبری شورایی

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
صحیفه سجادیه
صحیفه سجادیه
صحیفه سجادیه
صحیفه سجادیه

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
اخلاق
درس اخلاق
درس اخلاق
درس اخلاق

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
تفسیر
تفسیر روایی


استاد عبدالله خائفی
خارج فقه
کتاب طهارت


استاد هادی عباسی خراسانی
فقه معاصر
فقه مشاروه- تفاوت مشاوره با ائتمار و نصح
بانکداری اسلامی و معاملات جديد
بورس- اوراق بهادار- انواع عین- بیع حقوق- شخصیت حقوقی- قرارداد آتی- اقسام ودیعه- ارز دیجیتال- گارانتی- سهام استقراضی- اقسام وام- راهکارهای برون رفت از ربا- بیع عینه- ماهیت پول- مسائل بانکی- انواع حساب بانکی- تقسیمات بورس
مسائل کرونا در فقه اسلامی: عبادات بیمار- صرف وجوهات در پیشگیری- ضمان سرایت- تزاحم احکام

استاد هادی عباسی خراسانی
خارج فقه
کتاب صلات: نماز مسافر- ادله وجوب قصر- مسافت شرعی

استاد هادی عباسی خراسانی
خارج اصول
کتاب الفائق: سیره عقلاء- ادله حجیت سیره عقلاء

استاد هادی عباسی خراسانی
اخلاق
اخلاق اسلامی (اوصاف الأشراف)

استاد هادی عباسی خراسانی
تفسیر
تفسیر ترتیبی: سوره بقره
تفسیر ترتیبی: سوره بقره

استاد هادی عباسی خراسانی
حدیث خوانی
حدیث خوانی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo