< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب طهارت

 

از جمله موضوعات مبتلابه جامعه، بحث طهارت و فروعات مربوط به آن است که تعداد زیادی از مراجع و اساتید به آن پرداخته اند:

 

1- کتاب طهارت

    1. استاد حسین مظاهری در سال های 87[1] ، 88[2] ، 89[3] ، 90[4]

    2. مرحوم استاد مجتبی تهرانی در سال های 89[5] ، 90[6]

    3. استاد مهدی گنجی در سال های 94[7] ، 95[8] ، 97 [9]

    1. استاد سیدکاظم مصطفوی در سال های 88[10] ، 91[11] ، 92،[12] 93،[13] 94[14] ، 95،[15] 96،[16] 97[17]

    2. استاد توکل در سال های 91[18] ، 92[19] ، 93[20] ، 94[21] ، 95[22] ، 96[23] ، 97[24] ، 98 [25]

    3. استاد مصطفی اشرفی در سال97[26] ، 98[27]

    4. استاد حسن رمیتی در سال های 32[28] ، 33[29]

    5. استاد ناجی طالب در سال های 34[30] ، 35[31] ، 36[32] ، 37 [33]

    6. استاد بشیر نجفی در سال های 36[34] ، 37 [35]

10- استاد سید علی سبزواری در سال های 34[36] ، 35[37] ، 36[38] ، 37[39]

 

2- أحکام المیاه

    1. آیت الله مجتبی تهرانی در سال 89 از تاریخ 89/07/03 [40] تا تاریخ 89/12/08

    2. استاد مصطفی اشرفی در سال 97 از تاریخ 97/07/09 تا تاریخ 98/02/02

    3. استاد مصطفی اشرفی[41] سال 98 از تاریخ 98/06/24 تا تاریخ 98/07/17

    4. استاد حسن رمیتی[42] در سال 32 از تاریخ32/11/14 تا تاریخ 33/05/25

    5. استاد ناجی طالب[43] در سال 34 در تاریخ 34/12/18

 

3- النجاسات:

    1. استاد سیدکاظم مصطفوی[44] در سال91 از تاریخ 91/07/01 تا تاریخ 92/03/13 129 جلسه

    2. استاد سیدکاظم مصطفوی[45] در سال92 از تاریخ 92/07/01 تا تاریخ 93/03/10

الغسالة

4- المطهرات:

    1. استاد سیدکاظم مصطفوی[46] در سال93 از تاریخ 93/07/02 تا تاریخ 94/03/04

    2. استاد حسن رمیتی در سال33 از تاریخ 34/03/12 تا تاریخ 34/08/01

    3. استاد ناجی طالب[47] در سال از تاریخ 36/02/24 تا تاریخ 36/04/08

 

5- حکم الأوانی:

    1. استاد سیدعلی سبزواری[48] در سال34 از تاریخ 35/03/27 تا تاریخ 35/05/04

    2. استاد ناجی طالب[49] در سال35 از تاریخ 36/05/12 تا تاریخ 36/05/21

    3. استاد سیدکاظم مصطفوی[50] در سال 94 از تاریخ 94/10/27 تا تاریخ 94/11/19

 

6- أحکام التخلی:

    1. استاد آقا مجتبی تهرانی[51] در سال 89 از تاریخ 89/12/09 تا تاریخ 89/12/23

    2. استاد سیدکاظم مصطفوی[52] در سال 94 از تاریخ 94/11/20 تا تاریخ 94/12/01

    3. استاد ناجی طالب[53] در سال 35 از تاریخ 36/05/25 تا تاریخ 36/07/15

    4. استاد سیدعلی سبزواری[54] در سال 34 از تاریخ 35/05/07 تا تاریخ 35/06/06

    5. استاد سیدعلی سبزواری[55] در سال 35 از تاریخ 35/11/05 تا تاریخ 35/11/14

    6. استاد آقا مجتبی تهرانی[56] در سال 89 از تاریخ 90/02/18 تا تاریخ 90/02/26

    7. استاد سیدکاظم مصطفوی[57] در سال 94 از تاریخ 95/02/13 تا تاریخ 95/02/27

    8. استاد سیدعلی سبزواری[58] در سال 34 از تاریخ 35/07/19 تا تاریخ 35/08/05

 

7- الإستنجاء:

    1. استاد آقا مجتبی تهرانی[59] در سال 89 از تاریخ 90/01/14 تا تاریخ 90/02/18

    2. استاد سیدکاظم مصطفوی[60] در سال 94 از تاریخ 95/01/15 تا تاریخ 95/02/12

    3. استاد سیدعلی سبزواری[61] در سال 34 از تاریخ 35/06/07 تا تاریخ 35/07/18

 

8- الأسئار

    1. استاد حسن رمیتی[62] در سال 33 از تاریخ 33/05/25 تا تاریخ 33/06/11

    2. استاد مصطفی اشرفی[63] در سال 98 از تاریخ 98/11/20 تا تاریخ 98/11/27

 

9- الوضوء:

    1. استاد آقا مجتبی تهرانی[64] در سال 89 از تاریخ 90/02/27 تا تاریخ 90/03/11

    2. استاد ناجی طالب[65] در سال 35 از تاریخ 36/05/07 تا تاریخ 36/05/21

    3. استاد ناجی طالب[66] در سال 36 از تاریخ 36/11/29 تا تاریخ 37/08/26

    4. استاد سیدکاظم مصطفوی[67] در سال 95 از تاریخ 95/06/20 تا تاریخ 96/02/18

    5. استاد سیدکاظم مصطفوی[68] در سال 96 از تاریخ 96/06/19 تا تاریخ 97/02/01

    6. استاد سیدعلی سبزواری[69] در سال 36 از تاریخ 36/11/03 تا تاریخ 37/08/24

    7. استاد سیدعلی سبزواری[70] در سال 37 از تاریخ 37/12/22 تا تاریخ 38/05/21

    8. استاد ناجی طالب[71] در سال 37 از تاریخ 38/01/15 تا تاریخ 38/03/02

    9. استاد سیدعلی سبزواری[72] در سال 35 از تاریخ 35/11/17 تا تاریخ 36/04/05

 

10- الأغسال:

    1. استاد سیدکاظم مصطفوی[73] در سال 96 از تاریخ 97/02/03 تا تاریخ 97/02/18

    2. استاد سیدکاظم مصطفوی[74] در سال 97 از تاریخ 97/07/01 تا تاریخ 98/02/10

11-

12- أحکام الأموات:

    1. استاد مهدی گنجی[75] در سال 94 از تاریخ 94/10/28 تا تاریخ 95/02/21

    2. استاد مهدی گنجی[76] در سال 95 از تاریخ 96/02/04 تا تاریخ 96/02/27

    3. استاد حسین مظاهری[77] در سال 89 از تاریخ 89/08/17 تا تاریخ 90/02/28

 

13- التیمم:

    1. استاد مهدی گنجی[78] در سال 97 از تاریخ 97/06/03 تا تاریخ 97/07/24

    2. استاد حسین مظاهری[79] در سال 89 از تاریخ 90/03/11 تا تاریخ 90/04/21

    3. استاد حسین مظاهری[80] در سال 90 از تاریخ 90/06/12 تا تاریخ 90/08/18

    4. استاد بشیر نجفی[81] در سال 36 از تاریخ 36/11/01 تا تاریخ 37/08/25

    5. استاد بشیر نجفی[82] در سال 37 از تاریخ 37/10/27 تا تاریخ 38/05/03

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo