< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب صلات

 

مراجع و اساتیدی که در باب کتاب صلات تدریس کرده اند حدود 20 استاد در طی44 سال تحصیلی می باشد : امام خمینی، آیت الله خوئی، آیت الله مظاهری، آیت الله سبحانی، آیت الله نوری همدانی، استاد شهیدی پور، استاد ری شهری، استاد گنجی، استاد جزایری، استاد عابدی، استاد مرتضوی، استاد رمیتی، استاد حیدر موسوی، استاد سویدان، استاد بشیر نجفی، استاد سند، استاد سید مجتبی حسینی، ناجی طالب.

 

فروعات کتاب طهارت:

 

1- أحكام الأوقات

    1. استاد گنجی[1] در سال 97 از تاریخ 98/01/07 تا تاریخ 98/03/29

    2. استاد شهیدی پور[2] در95 از تاریخ 95/08/24 تا تاریخ 96/03/01

    3. استاد شهیدی پور[3] در سال 96 از تاریخ 96/06/19 تا تاریخ 96/09/21

    4. استاد نوری همدانی[4] در سال 98 از تاریخ 98/08/25 تا تاریخ 98/10/25

    5. استاد مظاهری[5] در سال 97 از تاریخ 97/08/20 تا تاریخ 97/09/26

 

2- القبلة

    1. استاد شهیدی پور[6] در سال 96 از تاریخ 96/09/25 تا تاریخ 96/12/12

    2. استاد نوری همدانی[7] در سال 98 از تاریخ 98/10/28 تا تاریخ 98/11/29

    3. استاد مظاهری[8] در سال 97 از تاریخ 97/09/28 تا تاریخ 97/10/16

    4. استاد رمیتی[9] در سال 36 از تاریخ 37/04/08 تا تاریخ 37/05/23

 

3- شرایط لباس المصلی

    1. استاد مظاهری[10] سال 97 از تاریخ 97/10/17 تا تاریخ 97/12/07

    2. استاد شهیدی پور[11] ، سال 96 از تاریخ 96/12/13 تا تاریخ 97/02/24

    3. استاد شهیدی پور[12] ، سال 97 از تاریخ 97/06/06 تا تاریخ 98/04/12

    4. استاد شهیدی پور[13] ، سال 98 از تاریخ 98/06/24 تا تاریخ 98/07/08

    5. استاد مصطفوی[14] ، سال92 از تاریخ 92/09/10 تا تاریخ 93/03/10

    6. استاد رمیتی[15] ، سال 35 از تاریخ 36/03/16 تا تاریخ 36/07/24

 

4- مکان المصلّی

    1. استاد شهیدی پور[16] ، سال 98 از تاریخ 98/07/09 تا تاریخ 99/03/18

    2. استاد رمیتی[17] ، سال 36 از تاریخ 36/11/16 تا تاریخ 37/02/05

 

5- احکام المسجد

    1. استاد مظاهری[18] سال 97 از تاریخ 98/01/18 تا تاریخ 98/01/21

    2. استاد ناجی طالب[19] سال 34 از تاریخ 35/05/15 تا تاریخ 35/05/25

 

6- الأذان و الإقامة

    1. استاد مظاهری[20] سال 97 از تاریخ 98/01/24 تا تاریخ 98/02/03

    2. استاد رمیتی[21] ، سال 36 از تاریخ 37/05/27 تا تاریخ 37/08/09

 

7- واجبات الصلاة

    1. استاد مظاهری[22] سال 97 از تاریخ 98/03/26 تا تاریخ 98/04/24

    2. استاد مظاهری[23] سال 98 از تاریخ 98/06/23 تا تاریخ 98/09/17

    3. استاد رمیتی[24] سال 37 از تاریخ 37/12/17 تا تاریخ 38/03/22

    4. استاد رمیتی[25] سال 37 از تاریخ 38/12/12 تا تاریخ 39/02/05

    5. استاد سند[26] سال 32 از تاریخ 32/10/12 تا تاریخ 32/11/16

    6. استاد سند[27] سال 33 از تاریخ 33/10/16 تا تاریخ 34/03/15

 

8- سجدة السهو

    1. استاد جزایری[28] سال 92 از تاریخ 92/10/16 تا تاریخ 92/12/27

 

9- أحکام الخلل

    1. امام خمینی[29] سال 50 از جلسه 1 تا جلسه 35

    2. استاد مرتضوی[30] سال 97 از تاریخ 97/11/24 تا تاریخ 98/03/29

    3. استاد مرتضوی[31] سال 98 از تاریخ 98/06/24 تا تاریخ 98/10/07

    4. استاد رمیتی[32] سال 39 از تاریخ 40/06/08 تا تاریخ 40/08/12

    5. استاد رمیتی[33] سال 40 از تاریخ 41/01/16 تا تاریخ 41/02/18

 

10- صلاة الآیات

    1. استاد مظاهری[34] سال 98 تاریخ 98/12/05

    2. استاد رمیتی[35] سال 39 از تاریخ 40/03/28 تا تاریخ 40/04/23

    3. استاد سند[36] سال 34 از تاریخ 34/11/09 تا تاریخ 35/01/23

 

11- صلاة القضاء

    1. استاد جزایری[37] سال 90 از تاریخ 90/07/03 تا تاریخ 90/07/17

    2. استاد رمیتی[38] سال 35 از تاریخ 36/02/09 تا تاریخ 36/03/03

    3. استاد سند[39] سال 34 از تاریخ 35/01/26 تا تاریخ 35/05/23

    4. استاد سند[40] سال 34 از تاریخ 35/12/02 تا تاریخ 36/01/15

 

12- صلاة الإستئجار

    1. استاد جزایری[41] سال 90 از تاریخ 90/07/12 تا تاریخ بدون متن

    2. استاد سند[42] سال 34 از تاریخ 35/05/28 تا تاریخ 35/08/17

    3. استاد سند[43] سال 34 از تاریخ 35/11/04 تا تاریخ 36/01/15

 

13- صلاة الجماعة

    1. استاد سبحانی[44] سال 89 از تاریخ 89/06/27 تا تاریخ 89/08/29

    2. استاد سید مجتبی حسینی[45] سال 35 از تاریخ 36/05/23 تا تاریخ 36/08/29

    3. استاد سید مجتبی حسینی[46] سال 40 از تاریخ 41/01/13 تا تاریخ 41/11/21

    4. استاد سند[47] سال 35 از تاریخ 36/01/16 تا تاریخ 36/08/22

    5. استاد سند[48] سال 36 از تاریخ 36/11/07 تا تاریخ 37/08/24

 

14- صلاة الجمعة

    1. استاد گنجی[49] سال97 از تاریخ 97/07/28 تا تاریخ 97/11/30

    2. استاد جزایری[50] سال 91 از تاریخ 92/01/19 تا تاریخ 92/02/28

    3. استاد شهیدی پور[51] ، سال 95 از تاریخ 95/06/15 تا تاریخ 95/07/25

    4. استاد ری شهری[52] سال91 از تاریخ 91/07/02 تا تاریخ 92/02/30

    5. استاد ری شهری[53] سال92 از تاریخ 92/06/31 تا تاریخ 92/11/15

    6. استاد عابدی[54] سال 98 از تاریخ 98/08/11 تا تاریخ 98/11/28

    7. استاد رمیتی[55] سال38 از تاریخ 39/05/08 تا تاریخ 39/05/25

    8. استاد رمیتی[56] سال39 از تاریخ 39/12/18 تا تاریخ 40/01/30

 

15- صلاة العیدین

    1. استاد رمیتی[57] سال39 از تاریخ 40/02/01 تا تاریخ 40/03/07

 

16- صلاة الإستسقاء

    1. استاد رمیتی[58] سال39 از تاریخ 40/04/24 تا تاریخ 40/05/08

 

17- صلاة المسافر

    1. استاد جزایری[59] سال 91 از تاریخ 91/06/28 تا تاریخ 92/01/18

    2. استاد سید حیدر موسوی[60] سال39 از تاریخ 40/01/21 تا تاریخ 40/08/26

    3. استاد سبیتی[61] سال 34 از تاریخ 34/11/19 تا تاریخ 35/04/19

 

18- أحکام الشکوک

    1. امام خمینی[62] سال50 از جلسه 36 تا جلسه 85

    2. استاد جزایری[63] سال 92 از تاریخ 92/07/06 تا تاریخ 93/02/16

    3. استاد مرتضوی[64] سال98 از تاریخ 98/10/08 تا تاریخ 99/03/27


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo