< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولایت فقیه

مراجع و اساتیدی که در باب ولایت فقیه تدریس کرده اند 5 استاد در طی 7 سال تحصیلی می باشد:

استاد سبحانی، استاد نوری همدانی، استاد یزدی، استاد مقتدایی، استاد سیفی

 

1- جایگاه ولی فقیه

 

    1. استاد سبحانی[1] در سال 96 از تاریخ 96/10/27 تا تاریخ 96/10/30

    2. استاد محمد یزدی[2] در سال97 از تاریخ 97/06/11 تا تاریخ 97/07/09

    3. استاد نوری همدانی[3] در سال 93 از تاریخ 93/06/26 تا تاریخ 93/07/05

    4. استاد نوری همدانی[4] در سال 94 از تاریخ 94/06/28 تا تاریخ 94/08/23

    5. استاد مقتدایی[5] در سال95 از تاریخ 95/06/14 تا تاریخ 95/06/29

    6. استاد سیفی[6] در سال98 از تاریخ 98/06/27 تا تاریخ 98/07/17

 

2- ادله ولایت فقیه

    1. استاد محمد یزدی[7] در سال97 از تاریخ 97/07/09 تا تاریخ 97/07/22

    2. استاد نوری همدانی[8] در سال 93 از تاریخ 93/07/06 تا تاریخ 93/10/23

    3. استاد مقتدایی[9] در سال95 از تاریخ 95/06/31 تا تاریخ 95/11/03

    4. استاد مقتدایی[10] در سال 96 از تاریخ 96/06/13 تا تاریخ 96/09/14

 

3- شرایط ولی فقیه

    1. استاد مقتدایی[11] در سال95 از تاریخ 95/11/04 تا تاریخ 96/01/07

    2. استاد نوری همدانی[12] در سال94 از تاریخ 94/11/07 تا تاریخ

 

4- وظایف ولی فقیه

    1. استاد نوری همدانی[13] در سال94 از تاریخ 94/10/01 تا تاریخ 94/11/03

    2. استاد مقتدایی[14] در سال 96 از تاریخ 96/09/18 تا تاریخ 96/10/04

    3. استاد نوری همدانی[15] در سال 94 از تاریخ 94/08/26 تا تاریخ 94/09/04

    4. استاد نوری همدانی[16] در سال 93 از تاریخ 93/12/16 تا تاریخ 94/03/10

 

5- رهبری شورایی

    1. استاد سیفی مازندرانی[17] در سال98 از تاریخ 98/09/20 تا تاریخ 98/11/23


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo