< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب قضاء

 

مراجع و اساتیدی که در باب کتاب قضاء تدریس کرده اند 4 استاد در طی 6 سال تحصیلی می باشد:

 

استاد علی اکبر رشاد، استاد محمد محمدی‌قائینی، استاد علی اکبر سیفی‌مازندرانی، استاد هادي آل‌راضي

 

1- اقسام قاضی

    1. استاد محمد محمدی‌قائینی در سال 98 از تاریخ 98/09/19 [1] تا تاریخ 98/10/10

    2. استاد هادي آل‌راضي در سال32 از تاریخ 32/12/23 [2] تا تاریخ 33/01/16

 

2- نصب قاضی

    1. استاد هادي آل‌راضي در سال32 از تاریخ 32/11/12 [3] تا تاریخ 32/12/22

    2. استاد محمد محمدی‌قائینی در سال 98 از تاریخ 98/11/05 [4] تا تاریخ 98/12/13

 

3- شرایط قاضی

    1. استاد محمد محمدی‌قائینی در سال 98 از تاریخ 98/12/17 [5] تا تاریخ 99/04/04

 

4- احکام قضا

    1. استاد محمد محمدی‌قائینی در سال 98 از تاریخ 98/06/24 [6] تا تاریخ 98/09/18

    2. استاد محمد محمدی‌قائینی در سال 98 از تاریخ 98/10/15 [7] تا تاریخ 98/11/01

    3. استاد هادي آل‌راضي در سال 32 از تاریخ 33/02/01 [8] تا تاریخ 33/06/30

    4. استاد هادي آل‌راضي در سال 33 از تاریخ 33/10/20 [9] تا تاریخ 34/08/21

    5. استاد علی اکبر رشاد در سال 97 از تاریخ 97/07/01 [10] تا تاریخ 98/02/08

    6. استاد هادي آل‌راضي در سال 32 از تاریخ 32/10/19 [11] تا تاریخ 32/11/11

    7. استاد علی اکبرسیفی‌مازندرانی در سال 97 از تاریخ 97/07/07 [12] تا تاریخ 97/08/27

    8. استاد علی اکبرسیفی‌مازندرانی در سال97 از تاریخ 97/07/22 [13] تا تاریخ 97/08/27

    9. استاد علی اکبرسیفی‌مازندرانیدر سال96 از تاریخ 96/09/04 [14] تا تاریخ 97/02/18

 

5- قضاوت شورایی

    1. استاد علی اکبرسیفی‌مازندرانی در سال97 از تاریخ 97/08/28 [15] تا تاریخ 97/09/10

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo