< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب صوم

مراجع و اساتیدی که کتاب صوم را تدریس کرده اند 9 استاد در طی 21 سال تحصیلی می باشد:

استاد سید موسی شبیری‌زنجانی، استاد حسین مظاهری، استاد حسین نوری همدانی، استاد حسان سويدان، استاد محمداسحاق الفیاض، استاد حسن جواهری، استاد عبدالمنعم حکیم، استاد هادي آل راضي، استاد باقر الایرواني.

 

1- رویت هلال

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[1] در سال 89 از تاریخ 89/10/26 تا تاریخ 89/12/15

    2. استاد حسین مظاهری[2] در سال 95 از تاریخ 95/01/17 تا تاریخ 95/02/22

    3. استاد حسین نوری همدانی[3] در سال 88 از تاریخ 88/07/04 تا تاریخ 88/07/29

    4. استاد حسین نوری همدانی[4] در سال 89 از تاریخ 89/12/01تا تاریخ90/02/07

    5. استاد حسن جواهری[5] در سال34 از تاریخ35/01/28 تا تاریخ35/03/23

 

2- اقسام صوم

    1. استاد حسن جواهری[6] در سال34 از تاریخ35/06/15 تا تاریخ 35/07/04

    2. استاد هادي آل راضي در سال 39 از تاریخ 40/01/21 تا تاریخ 40/04/23

 

3- شرایط وجوب صوم

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[7] در سال86 از تاریخ86/07/29 تا تاریخ 86/08/28

    2. استاد حسین مظاهری[8] در سال 93 از تاریخ 94/02/19 تا تاریخ 94/02/22

    3. استاد حسین نوری همدانی[9] در سال 88 از تاریخ 88/08/09 تا تاریخ 88/08/18

    4. استاد حسن جواهری[10] در سال32 از تاریخ 33/03/27 تا تاریخ 33/04/04

    5. استاد حسن جواهری[11] در سال34 از تاریخ 34/11/21 تا تاریخ 34/12/21

    6. استاد عبد المنعم حکیم در سال39 از تاریخ 40/04/02 تا تاریخ 40/04/03

    7. استاد هادي آل راضي[12] در سال 34 از تاریخ 34/11/22 تا تاریخ 35/01/27

 

4- شرایط صحت صوم

    1. استاد حسین مظاهری[13] در سال 94 از تاریخ 94/06/01تا تاریخ 94/06/07

    2. استاد حسین مظاهری[14] در سال94 از تاریخ 94/11/06 تا تاریخ 94/12/25

    3. استاد حسین نوری همدانی[15] در سال 89 از تاریخ 89/10/04 تا تاریخ 89/11/30

    4. استاد حسن جواهری[16] در سال33 از تاریخ 34/07/11 تا تاریخ 34/07/30

    5. استاد هادي آل راضي[17] در سال 34 از تاریخ 35/01/28 تا تاریخ 35/06/06

    6. استاد هادي آل راضي[18] در سال 36 از تاریخ 37/06/26 تا تاریخ 37/08/24

 

5- مفطرات

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[19] در سال 86 از تاریخ 86/12/01 تا تاریخ 87/03/12

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[20] در سال 87 از تاریخ 87/07/14 تا تاریخ 88/03/13

    3. استاد حسین مظاهری[21] در سال94 از تاریخ 94/06/08 تا تاریخ 94/09/02

    4. استاد حسین نوری همدانی[22] در سال 88 از تاریخ 88/10/12 تا تاریخ 88/10/12

    5. استاد حسن جواهری[23] در سال32 از تاریخ 33/05/25 تا تاریخ 33/07/22

    6. استاد حسن جواهری[24] در سال33 از تاریخ 33/10/22 تا تاریخ 34/03/28

    7. استاد عبدالمنعم حکیم[25] در سال38 از تاریخ 39/01/17 تا تاریخ 39/04/12

 

6- موارد وجوب قضا

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[26] در سال 87 از تاریخ 89/12/17 تا تاریخ 90/03/11

    2. استاد حسین مظاهری[27] در سال94 از تاریخ 95/02/25 تا تاریخ 95/03/12

    3. استاد حسین نوری همدانی[28] در سال 89 از تاریخ 89/07/14 تا تاریخ 89/09/09

    4. استاد حسین نوری همدانی[29] در سال 89 از تاریخ 90/02/10 تا تاریخ 90/03/11

    5. استاد حسن جواهری[30] در سال34 از تاریخ 35/03/24 تا تاریخ 35/05/08

    6. استاد عبدالمنعم حکیم[31] در سال38 از تاریخ 39/05/16 تا تاریخ 39/06/22

    7. استاد هادي آل راضي[32] در سال 36 از تاریخ 37/03/25 تا تاریخ 37/06/25

 

7- موارد وجوب قضا و کفاره

    1. استاد حسین مظاهری[33] در سال94 از تاریخ 94/09/24 تا تاریخ 94/11/05

    2. استاد حسین نوری همدانی[34] در سال 89 از تاریخ 89/07/04 تا تاریخ 89/07/26

    3. استاد محمداسحاق الفیاض[35] در سال34 از تاریخ 34/03/02 تا تاریخ

    4. استاد حسن جواهری[36] در سال34 از تاریخ 35/05/09 تا تاریخ 35/06/14

    5. استاد عبدالمنعم حکیم[37] در سال40 از تاریخ 40/01/20 تا تاریخ 40/03/26

    6. استاد هادي آل راضي[38] در سال 36 از تاریخ 36/11/07 تا تاریخ 37/03/24

 

8- مصارف کفارات

    1. استاد حسین نوری همدانی[39] در سال 89 از تاریخ 89/08/19 تا تاریخ 89/08/22

    2. استاد حسن جواهری[40] در سال33 از تاریخ 34/05/28 تا تاریخ 34/06/04

 

9- روزه مسافر

    1. استاد حسن جواهری[41] در سال34 از تاریخ 34/10/26 تا تاریخ 34/11/01

 

10- مکروهات صائم

    1. استاد حسین مظاهری[42] در سال94 از تاریخ 94/09/03 تا تاریخ 94/09/23

    2. استاد حسن جواهری[43] در سال33 از تاریخ 34/03/29 تا تاریخ 34/04/13

 

11- روزه در قطب

    1. استاد محمداسحاق الفیاض[44] در سال33 تاریخ 34/02/01

    2. استاد محمداسحاق الفیاض[45] در سال 34 از تاریخ 34/01/17 تا تاریخ 34/01/27


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo