< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث کنترل جمعیت

اساتید و مراجعی که در موضوع کنترل جمعیت تدریس داشته اند؛ 7 استاد در طی 12 سال تحصیلی می باشد.

اساتید: استاد ناصر مکارم شیرازی، استاد جعفر سبحانی، استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی، استاد مرتضی مقتدایی، استاد کاظم مصطفوی، استاد محمد محمدی‌ری‌شهری، استاد محمدتقی شهیدی پور.

 

1- ادله موافقین و مخالفین کنترل جمعیت

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[1] در سال 73 از تاریخ 73/04/18 تا تاریخ 73/04/20

 

2- راههای کنترل جمعیت

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[2] در سال 73 در تاریخ 73/04/21

 

3- احکام سقط جنین

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[3] در سال 74 در تاریخ 74/04/03

    2. استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی[4] در سال97 از تاریخ 97/09/14 تا تاریخ 97/10/19

 

4- ادله حرمت سقط جنین

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[5] در سال 74 در تاریخ 74/04/04

5- دیه سقط جنین

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[6] در سال 74 از تاریخ 74/04/05 تا تاریخ 74/04/12

    2. استاد جعفر سبحانی[7] در سال91 از تاریخ 91/10/05 تا تاریخ 91/10/11

    3. استاد مرتضی مقتدایی[8] در سال 91 در تاریخ 91/11/15

 

6- قتل ترحمی

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[9] در سال 74 در تاریخ 74/04/06

    2. استاد کاظم مصطفوی[10] در سال89 در تاریخ 89/12/10

 

7- تلقیح مصنوعی نطفه زن و شوهر

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[11] در سال 75 در تاریخ 75/04/12 تا تاریخ 75/05/06

    2. استاد جعفر سبحانی[12] در سال96 از تاریخ 96/10/18 تا تاریخ 96/10/20

    3. استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی[13] در سال92 از تاریخ 92/02/03 تا تاریخ 92/02/23

    4. استاد محمد محمدی‌ری‌شهری[14] در سال98 از تاریخ 98/09/03 تا تاریخ 98/09/24

    5. استاد کاظم مصطفوی[15] در سال89 در تاریخ 89/12/10

    6. استاد محمدتقی شهیدی پور[16] در سال 95 در تاریخ 96/01/06

 

8- تلقیح مصنوعی نطفه زن و مرد اجنبیه

    1. استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی[17] در سال91 از تاریخ 92/02/28 تا تاریخ 92/03/13

    2. استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی[18] در سال96 از تاریخ 96/06/07 تا تاریخ 96/06/14

    3. استاد ناصر مکارم شیرازی[19] در سال 75 در تاریخ 75/05/07 تا تاریخ 75/05/10

    4. استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی[20] در سال97 از تاریخ 97/06/07 تا تاریخ 97/09/07

    5. استاد جعفر سبحانی[21] در سال96 در تاریخ 96/10/23

 

جستجوی تلقیح مصنوعی ادامه دارد

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo