< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه پزشکی

 

اساتید و مراجعی که در موضوع فقه پزشکی تدریس داشته اند؛10 استاد در طی 8 سال تحصیلی می باشد.

 

استاد ناصر مکارم‌شیرازی، استاد جعفر سبحانی، استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی، استاد سید کاظم مصطفوی، استاد محمد محمدی‌قائینی، استاد سید احمد خاتمی، استاد علی اکبر رشاد، استاد هادی عباسی‌خراسانی، استاد محمد محمدیی ری‌شهری، استاد سیدصادق محمدی

 

1- لمس و نظر بیمار توسط پزشک

    1. استاد محمد محمدی‌قائینی[1] در سال98 از تاریخ 98/07/10 تا تاریخ 98/10/11

 

2- احکام حیات نباتی

    1. استاد محمد محمدی‌قائینی[2] در سال98 از تاریخ 98/10/18 تا تاریخ 98/12/28

 

3- احکام بیماری های مسری

    1. استاد محمد محمدی‌قائینی[3] در سال98 از تاریخ 99/01/06 تا تاریخ 99/02/31

 

4- احکام آزمایشات پزشکی

    1. استاد محمد محمدی‌قائینی[4] در سال99 از تاریخ 99/07/02 تا تاریخ 99/11/29

5- مباحث فقهی ویروس کرونا

    1. استاد سید احمد خاتمی[5] در سال98 از تاریخ 99/01/16 تا تاریخ 99/02/03

    2. استاد علی اکبر رشاد[6] در سال 98 از تاریخ99/01/23 تا تاریخ99/03/26

    3. استاد علی اکبر رشاد در سال 99 از تاریخ 99/07/01 تا تاریخ 99/07/15

    4. استاد هادی عباسی‌خراسانی[7] در سال98 از تاریخ 99/03/11 تا تاریخ 99/05/25

 

6- قتل ترحمی

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[8] در سال 74 در تاریخ 74/04/06

    2. استاد سید کاظم مصطفوی[9] در سال89 در تاریخ 89/12/10

    3. استاد محمد محمدی‌قائینی[10] در سال 96 در تاریخ 96/10/18

 

7- احکام سقط جنین

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[11] در سال 74 در تاریخ 74/04/03

    2. استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی[12] در سال97 از تاریخ 97/09/14 تا تاریخ 97/10/19

 

8- ضمان طبیب

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی [13] در سال 74 از تاریخ 74/04/18 تا تاریخ 74/04/19

    2. استاد جعفر سبحانی[14] در سال96 از تاریخ 96/12/12 تا تاریخ 96/12/15

 

9- مرگ مغزی

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[15] در سال 75 از تاریخ 75/04/02 تا تاریخ 75/04/11

    2. استاد محمد محمدیی ری‌شهری[16] در سال97 از تاریخ 97/08/20 تا تاریخ 97/08/22

    3. استاد سید کاظم مصطفوی[17] در سال99 در تاریخ 99/07/02

 

10- احکام تشریع

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[18] در سال 73 از تاریخ 73/04/05 تا تاریخ 73/04/08

    2. استاد محمد محمدیی ری‌شهری[19] در سال97 از تاریخ 97/11/08 تا تاریخ 97/11/28

    3. استاد جعفر سبحانی[20] در سال96 از تاریخ 96/10/05 تا تاریخ 96/10/09

 

11- پیوند اعضا

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[21] در سال 73 از تاریخ 73/04/11 تا تاریخ 73/04/15

    2. استاد سید صادق محمدی[22] در سال98 از تاریخ 98/07/06 تا تاریخ 98/11/15

    3. استاد سید صادق محمدی[23] در سال99 از تاریخ 99/07/19 تا تاریخ 99/10/23

    4. استاد محمد محمدیی ری‌شهری[24] در سال97 از تاریخ 97/09/11 تا تاریخ 97/09/27

    5. استاد جعفر سبحانی[25] در سال96 از تاریخ 96/10/10 تا تاریخ 96/10/11


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo