< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه خانواده

 

اساتید و مراجعی که در موضوع فقه خانواده تدریس داشته اند؛ 9 استاد در طی 18 سال تحصیلی می باشد.

 

استاد ناصر مکارم‌شیرازی، استاد جعفر سبحانی، استاد حسین مظاهری، استاد سید موسی شبیری‌زنجانی، استاد رجبعلی رضازاده، استاد سید حسن مرتضوی، استاد سید منذر حکیم، استاد سید عبدالکریم فضل الله، استاد سید یوسف ارزونی.

 

1- فقه نظام خانواده

    1. استاد سید منذر حکیم[1] در سال 95 از تاریخ 95/11/02 تا تاریخ 95/12/09

 

2- اهمیت ازدواج

    1. استاد سید منذر حکیم[2] در سال 95 از تاریخ 96/01/29 تا تاریخ 96/02/26

    2. استاد سید منذر حکیم[3] در سال 96 از تاریخ 96/09/18 تا تاریخ 96/09/283

 

3- سنت های حاکم بر خانواده

    1. استاد سید منذر حکیم[4] در سال 95 از تاریخ95/06/17 تا تاریخ95/08/12

4- اهداف تشکیل خانواده

    1. استاد سید منذر حکیم[5] در سال 95 از تاریخ 95/08/15 تا تاریخ 95/10/12

 

5- سیاست های شانزده گانه رهبری در زمینه خانواده

    1. استاد سید منذر حکیم[6] در سال 95 از تاریخ 95/10/15 تا تاریخ 95/10/22

 

6- حقوق زوج بر زوجه

    1. استاد جعفر سبحانی[7] در سال 97 در تاریخ 98/02/04

    2. استاد ناصر مکارم شیرازی[8] در سال 83 از تاریخ 84/02/11 تا تاریخ 84/02/24

    3. استاد حسین مظاهری[9] در سال91 از تاریخ 91/12/05 تا تاریخ 91/12/09

 

7- حقوق زوجه بر زوج

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[10] در سال 83 از تاریخ 84/02/25 تا تاریخ 84/02/25

    2. استاد ناصر مکارم شیرازی[11] در سال 79 در تاریخ 80/03/13

 

8- احکام مضاجعه

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[12] در سال 78 از تاریخ 78/07/04 تا تاریخ 78/08/12

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[13] در سال 78 از تاریخ 78/08/24 تا تاریخ 78/11/20

    3. استاد رجبعلی رضازاده[14] در سال 87 از تاریخ 87/10/23 تا تاریخ 87/11/01

    4. استاد حسین مظاهری[15] در سال 90 از تاریخ 90/12/06 تا تاریخ 90/12/09

    5. استاد رجبعلی رضازاده[16] در سال 92 از تاریخ 92/06/16 تا تاریخ 92/08/05

    6. استاد حسین مظاهری[17] در سال90 از تاریخ 90/11/23 تا تاریخ 90/11/30

 

9- حریم خصوصی زوجین

    1. استاد جعفر سبحانی[18] در سال 97 در تاریخ 98/01/07

 

10- جایگاه عقد موقت در نظام خانواده

    1. استاد سید منذر حکیم[19] در سال 95 از تاریخ 95/12/15 تا تاریخ 96/01/16

11- مباشرت با نساء در حال احرام

    1. استاد سید حسن مرتضوی[20] در سال 91 از تاریخ 91/12/08 تا تاریخ 92/02/22

 

12- احکام عزل

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[21] در سال 78 از تاریخ 78/08/16 تا تاریخ 78/08/23

    2. استاد حسین مظاهری[22] در سال 90 از تاریخ 90/12/01 تا تاریخ 90/12/03

 

13- احکام نشوز

    1. استاد جعفر سبحانی[23] در سال 97 در تاریخ 98/02/02

    2. استاد ناصر مکارم شیرازی[24] در سال 83 از تاریخ 84/02/05 تا تاریخ 84/02/10

    3. استاد رجبعلی رضازاده[25] در سال 92 از تاریخ 92/08/06 تا تاریخ 92/09/02

    4. استاد حسین مظاهری[26] در سال91 از تاریخ 91/12/12 تا تاریخ 91/12/14

 

14- احکام شقاق

    1. استاد رجبعلی رضازاده[27] در سال 92 از تاریخ 92/09/03 تا تاریخ 92/09/18

    2. استاد حسین مظاهری[28] در سال91 در تاریخ 91/12/15

15- احکام نفقه

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[29] در سال 78 از تاریخ 78/11/23 تا تاریخ 78/11/24

    2. استاد ناصر مکارم شیرازی[30] در سال 81 از تاریخ 82/03/19 تا تاریخ 82/03/21

    3. استاد رجبعلی رضازاده[31] در سال 93 از تاریخ 93/07/09 تا تاریخ 94/03/10

    4. استاد ناصر مکارم شیرازی[32] در سال 81 از تاریخ 82/03/19 تا تاریخ 82/03/21

    5. استاد حسین مظاهری[33] در سال91 در تاریخ 91/08/16

    6. استاد حسین مظاهری[34] در سال91 در تاریخ 92/01/28 تا تاریخ 92/02/16

    7. استاد عبدالکریم فضل الله[35] در سال37 از تاریخ 38/04/17 تا تاریخ 38/08/20

    8. استاد عبدالکریم فضل الله[36] در سال39 از تاریخ 40/05/02 تا تاریخ 40/07/27

    9. استاد سید یوسف ارزونی[37] در سال32 از تاریخ 33/01/23 تا تاریخ 33/06/24

 

16- احکام اولاد

    1. استاد رجبعلی رضازاده[38] در سال 92 از تاریخ 92/09/20 تا تاریخ 92/11/30

    2. استاد رجبعلی رضازاده[39] در سال 92 از تاریخ 92/12/03 تا تاریخ 92/12/17

    3. استاد حسین مظاهری[40] در سال91 از تاریخ 92/01/21 تا تاریخ 92/01/26

    4. استاد عبدالکریم فضل الله[41] در سال37 از تاریخ 37/12/19 تا تاریخ 38/04/12

 

17- آداب تولد

    1. استاد رجبعلی رضازاده[42] در سال 92 از تاریخ 92/12/18 تا تاریخ 93/02/21

    2. استاد حسین مظاهری[43] در سال91 از تاریخ 92/01/19 تا تاریخ 92/01/20

 

18- حضانت

    1. استاد رجبعلی رضازاده[44] در سال 93 از تاریخ 93/06/22 تا تاریخ 93/07/08

    2. استاد عبدالکریم فضل الله[45] در سال39 در تاریخ 40/05/01

    3. استاد سید یوسف ارزونی[46] در سال32 از تاریخ 32/10/26 تا تاریخ 33/01/18

 

19- شورای حل اختلاف

    1. استاد حسین مظاهری[47] در سال91 از تاریخ 91/12/16 تا تاریخ 92/01/18

    2. استاد حسین مظاهری[48] در سال90 از تاریخ 91/03/31 تا تاریخ 91/04/18

 

20- مسلمان شدن احدالزوجین

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[49] در سال 81 از تاریخ 82/02/16 تا تاریخ 82/02/24

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[50] در سال 82 از تاریخ 82/10/01 تا تاریخ 82/12/26

    3. استاد رجبعلی رضازاده[51] در سال 89 از تاریخ 89/10/21 تا تاریخ 89/10/28

 

21- مرتد شدن احدالزوجین

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[52] در سال 81 از تاریخ 82/02/27 تا تاریخ 82/03/03

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[53] در سال 82 از تاریخ 82/09/16 تا تاریخ 82/09/30

    3. استاد رجبعلی رضازاده[54] در سال 89 از تاریخ 89/10/12 تا تاریخ 89/10/20

    4. استاد حسین مظاهری[55] در سال91 از تاریخ 91/08/01 تا تاریخ 91/08/06


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo