< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه نکاح

 

اساتید و مراجعی که در موضوع فقه نکاح تدریس داشته اند؛ 11 استاد در طی 30 سال تحصیلی می باشد.

 

استاد ناصر مکارم شیرازی، استاد جعفر سبحانی، استاد حسین مظاهری، استاد سید موسی شبیری‌زنجانی، استاد رجبعلی رضازاده، استاد سید حسن مرتضوی، استاد سید منذر حکیم، استاد سید عبدالکریم فضل الله، استاد سید محمدسعید حکیم، استاد سید ابوالفضل طباطبایی، استاد سید یوسف ارزونی.

 

1- حکم نکاح

    1. استاد جعفر سبجانی[1] در سال 97 از تاریخ 97/12/21 تا تاریخ 97/12/25

    2. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[2] در سال 78 از تاریخ 78/07/05 تا تاریخ 78/07/11

    3. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[3] در سال 77 از تاریخ77/06/22 تا تاریخ77/07/04

    4. استاد رجبعلی رضازاده[4] در سال 87 از تاریخ 87/07/16 تا تاریخ 87/07/21

    5. استاد حسین مظاهری[5] در سال90 از تاریخ 90/08/21 تا تاریخ 90/08/28

    6. استاد سید ابوالفضل طباطبایی[6] در سال 37 از تاریخ 37/12/14 تا تاریخ 37/12/26

 

2- احکام نگاه کردن

    1. استاد جعفر سبجانی[7] در سال 97 از تاریخ 97/12/26 تا تاریخ 97/12/27

    2. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[8] در سال 78 از تاریخ 78/07/18 تا تاریخ 78/08/18

    3. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[9] در سال 77 از تاریخ 77/07/07 تا تاریخ 78/03/11

    4. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[10] در سال 78 از تاریخ 78/06/27 تا تاریخ 78/07/03

    5. استاد رجبعلی رضازاده[11] در سال 87 از تاریخ 87/07/22 تا تاریخ 87/10/03

    6. استاد حسین مظاهری[12] در سال90 از تاریخ 90/08/30 تا تاریخ 90/10/10

    7. استاد سید عبدالکریم فضل الله[13] در سال34 از تاریخ 34/11/19 تا تاریخ 35/07/23

    8. استاد سید عبدالکریم فضل الله[14] در سال35 از تاریخ 35/11/29 تا تاریخ 35/11/29

    9. استاد سید ابوالفضل طباطبایی[15] در سال 37 از تاریخ 39/01/16 تا تاریخ 39/04/28

 

3- شرایط عقد نکاح

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[16] در سال 80 از تاریخ 80/06/24 تا تاریخ 80/08/02

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[17] در سال 80 از تاریخ 80/11/07 تا تاریخ 80/12/13

    3. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[18] در سال 82 از تاریخ 83/03/04 تا تاریخ 83/03/13

    4. استاد رجبعلی رضازاده[19] در سال 87 از تاریخ 87/11/09 تا تاریخ 87/12/18

    5. استاد رجبعلی رضازاده[20] در سال 87 از تاریخ 88/01/16 تا تاریخ 88/01/24

    6. استاد حسین مظاهری[21] در سال90 از تاریخ 91/03/07 تا تاریخ 91/03/21

    7. استاد سید عبدالکریم فضل الله[22] در سال39 از تاریخ 40/01/15 تا تاریخ 40/04/30

    8. استاد سید عبدالکریم فضل الله[23] در سال32 از تاریخ 32/11/15 تا تاریخ 33/02/03

 

4- شرط ضمن عقد دائم

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[24] در سال 83 از تاریخ 83/12/21 تا تاریخ 84/02/04

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[25] در سال 80 از تاریخ 80/10/30 تا تاریخ 80/11/06

 

5- شرایط عاقد

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[26] در سال 78 از تاریخ 79/01/07 تا تاریخ 79/01/09

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[27] در سال 80 از تاریخ 80/08/05 تا تاریخ 80/10/16

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[28] در سال 78 از تاریخ 79/02/04 تا تاریخ 79/03/02

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[29] در سال 80 از تاریخ 80/10/17 تا تاریخ 80/10/26

    3. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[30] در سال 81 از تاریخ 81/08/07 تا تاریخ 81/08/08

    4. استاد حسین مظاهری[31] در سال90 از تاریخ 91/03/22 تا تاریخ 91/03/24

6- اولیاء عقد

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[32] در سال 79 از تاریخ 79/06/19 تا تاریخ 79/08/11

    2. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[33] در سال 79 از تاریخ 79/08/14 تا تاریخ 79/08/16

    3. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[34] در سال 79 از تاریخ 79/08/23 تا تاریخ 79/08/28

    4. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[35] در سال 79 از تاریخ 79/08/29 تا تاریخ 79/09/02

    5. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[36] در سال 80 از تاریخ 81/01/14 تا تاریخ 81/03/13

    6. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[37] در سال 81 از تاریخ 81/07/08 تا تاریخ 81/08/06

    7. استاد رجبعلی رضازاده[38] در سال 87 از تاریخ 88/01/25 تا تاریخ 88/03/27

    8. استاد حسین مظاهری[39] در سال91 از تاریخ91/06/04 تا تاریخ91/06/28

    9. استاد حسین مظاهری[40] در سال90 از تاریخ 91/04/19 تا تاریخ 91/04/21

    10. استاد سید عبدالکریم فضل الله[41] در سال33 از تاریخ 34/03/26 تا تاریخ 34/04/01

    11. استاد سید عبدالکریم فضل الله[42] در سال32 از تاریخ 33/05/04 تا تاریخ 33/07/22

 

7- کفویت در ازدواج

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[43] در سال 82 از تاریخ 83/01/15 تا تاریخ 83/02/28

    2. استاد رجبعلی رضازاده[44] در سال 89 از تاریخ 89/12/18 تا تاریخ 90/01/31

    3. استاد حسین مظاهری[45] در سال91 در تاریخ 91/08/17

 

8- عقد صبی و صبیه

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[46] در سال 81 از تاریخ 81/06/23 تا تاریخ 81/07/06

    2. استاد سید عبدالکریم فضل الله[47] در سال33 از تاریخ 34/04/03 تا تاریخ 34/04/23

 

9- عقد بالغه رشیده

    1. استاد رجبعلی رضازاده[48] در سال 88 از تاریخ 88/07/07 تا تاریخ 88/07/14

    2. استاد سید عبدالکریم فضل الله[49] در سال33 از تاریخ33/11/17 تا تاریخ33/12/16

 

10- تعداد همسر دائم و منقطع

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[50] در سال 81 از تاریخ 81/11/06 تا تاریخ 81/11/27

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[51] در سال 78 از تاریخ 78/11/25 تا تاریخ 78/12/03

    3. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[52] در سال 82 از تاریخ 82/07/09 تا تاریخ 82/07/16

    4. استاد رجبعلی رضازاده[53] در سال 89 از تاریخ 89/07/26 تا تاریخ 89/08/12

    5. استاد حسین مظاهری[54] در سال90 از تاریخ 90/12/09 تا تاریخ 90/12/10

11- ازدواج فضولی

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[55] در سال 79 از تاریخ 79/10/12 تا تاریخ 79/12/17

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[56] در سال 81 از تاریخ 81/09/20 تا تاریخ 81/10/24

    3. استاد رجبعلی رضازاده[57] در سال 88 از تاریخ 88/07/15 تا تاریخ 88/08/05

    4. استاد حسین مظاهری[58] در سال91 از تاریخ 91/06/29 تا تاریخ 91/07/15

    5. استاد سید عبدالکریم فضل الله[59] در سال32 از تاریخ 33/02/24 تا تاریخ 33/04/19

 

12- ازدواج با محارم

    1. استاد جعفر سبجانی[60] در سال 97 در تاریخ 98/01/11

    2. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[61] در سال 80 از تاریخ 80/06/17 تا تاریخ 81/01/21

    3. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[62] در سال 81 از تاریخ 81/10/28 تا تاریخ 82/03/24

    4. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[63] در سال 82 از تاریخ 82/07/06 تا تاریخ 82/07/07

    5. استاد سید محمدسعید حکیم[64] در سال40 از تاریخ 41/03/13 تا تاریخ 41/06/28

    6. استاد رجبعلی رضازاده[65] در سال 88 از تاریخ 88/08/17 تا تاریخ 89/01/23

    7. استاد سید عبدالکریم فضل الله[66] در سال35 از تاریخ 36/12/29 تا تاریخ 37/08/11

    8. استاد سید عبدالکریم فضل الله[67] در سال38 از تاریخ 38/12/22 تا تاریخ 39/08/07

    9. استاد سید عبدالکریم فضل الله[68] در سال39 از تاریخ 40/08/02 تا تاریخ 40/08/24

 

13- ازدواج حرام

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[69] در سال 81 از تاریخ 81/06/24 تا تاریخ 81/08/05

    2. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[70] در سال 81 از تاریخ 81/11/28 تا تاریخ 82/01/17

    3. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[71] در سال 81 از تاریخ 81/03/07 تا تاریخ 81/03/22

    4. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[72] در سال 79 از تاریخ 79/12/20 تا تاریخ 80/03/12

    5. استاد سید عبدالکریم فضل الله[73] در سال35 از تاریخ 35/12/28 تا تاریخ 36/08/14

 

14- زنا با زن شوهردار

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[74] در سال 81 از تاریخ 81/08/06 تا تاریخ 81/09/25

    2. استاد حسین مظاهری[75] در سال90 از تاریخ 90/12/15 تا تاریخ 90/12/24

 

15- زنان حرام بر لاطی

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[76] در سال 81 از تاریخ 81/09/26 تا تاریخ 81/10/07

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[77] در سال 79 از تاریخ 79/07/25 تا تاریخ 79/08/08

    3. استاد رجبعلی رضازاده[78] در سال 88 از تاریخ 89/01/28 تا تاریخ 89/02/04

    4. استاد رجبعلی رضازاده[79] در سال 89 از تاریخ 89/07/14 تا تاریخ 89/07/19

    5. استاد حسین مظاهری[80] در سال90 از تاریخ 91/01/27 تا تاریخ 91/01/28

 

16- ازدواج دائم با کافر

    1. استاد حسین مظاهری[81] در سال91 از تاریخ 91/07/19 تا تاریخ 91/07/30

 

17- ازدواج با کنیز

    1. استاد جعفر سبجانی[82] در سال 97 در تاریخ 98/01/19

 

18- ازدواج با مشرکین

    1. استاد جعفر سبجانی[83] در سال 97 در تاریخ 98/01/21

    2. استاد رجبعلی رضازاده[84] در سال 89 از تاریخ 89/11/26 تا تاریخ 89/12/07

 

19- ازدواج با اهل کتاب

    1. استاد جعفر سبجانی[85] در سال 97 در تاریخ 98/01/24

    2. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[86] در سال 81 از تاریخ 82/01/19 تا تاریخ 82/01/31

    3. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[87] در سال 82 از تاریخ 82/07/19 تا تاریخ 82/09/15

    4. استاد رجبعلی رضازاده[88] در سال 89 از تاریخ 89/08/24 تا تاریخ 89/09/09

 

20- ازدواج با اهل سنت

    1. استاد حسین مظاهری[89] در سال91 از تاریخ 91/08/07 تا تاریخ 91/08/09

 

21- ازدواج با ناصبین و غلاة و مجوس

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[90] در سال 81 از تاریخ 82/03/04 تا تاریخ 82/03/18

    2. استاد رجبعلی رضازاده[91] در سال 89 از تاریخ 89/09/10 تا تاریخ 89/10/11

    3. استاد حسین مظاهری[92] در سال91 از تاریخ 91/08/10 تا تاریخ 91/08/15

 

22- مسلمان شدن احدالزوجین

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[93] در سال 81 از تاریخ 82/02/16 تا تاریخ 82/02/24

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[94] در سال 82 از تاریخ 82/10/01 تا تاریخ 82/12/26

    3. استاد رجبعلی رضازاده[95] در سال 89 از تاریخ 89/10/21 تا تاریخ 89/10/28

23- مرتد شدن احدالزوجین

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[96] در سال 81 از تاریخ 82/02/27 تا تاریخ 82/03/03

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[97] در سال 82 از تاریخ 82/09/16 تا تاریخ 82/09/30

    3. استاد رجبعلی رضازاده[98] در سال 89 از تاریخ 89/10/12 تا تاریخ 89/10/20

    4. استاد حسین مظاهری[99] در سال91 از تاریخ 91/08/01 تا تاریخ 91/08/06

 

24- ازدواج با زناکار

    1. استاد جعفر سبجانی[100] در سال 97 در تاریخ 98/01/25

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[101] در سال 79 از تاریخ 79/06/26 تا تاریخ 79/07/23

    3. استاد رجبعلی رضازاده[102] در سال 88 از تاریخ 89/02/14 تا تاریخ 89/03/04

    4. استاد رجبعلی رضازاده[103] در سال 89 از تاریخ 89/07/05 تا تاریخ 89/07/13

    5. استاد حسین مظاهری[104] در سال90 از تاریخ 91/01/20 تا تاریخ 91/01/23

 

25- ازدواج در عده

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[105] در سال 81 از تاریخ 81/10/08 تا تاریخ 81/11/05

    2. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[106] در سال 78 از تاریخ 78/12/04 تا تاریخ 79/03/02

    3. استاد رجبعلی رضازاده[107] در سال 89 از تاریخ 89/06/28 تا تاریخ 89/07/04

    4. استاد حسین مظاهری[108] در سال90 از تاریخ 90/12/10 تا تاریخ 90/12/14

 

26- ازدواج در حال احرام

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[109] در سال 79 از تاریخ 79/08/09 تا تاریخ 79/09/02

    2. استاد سید حسن مرتضوی[110] در سال 91 از تاریخ 92/02/23 تا تاریخ 92/02/29

    3. استاد رجبعلی رضازاده[111] در سال 89 در تاریخ 89/07/20

    4. استاد حسین مظاهری[112] در سال90 از تاریخ 91/01/29 تا تاریخ 91/02/10

 

27- احکام مضاجعه

    1. استاد رجبعلی رضازاده[113] در سال 87 از تاریخ 87/10/23 تا تاریخ 87/11/01

    2. استاد رجبعلی رضازاده[114] در سال 92 از تاریخ 92/06/16 تا تاریخ 92/08/05

    3. استاد حسین مظاهری[115] در سال90 از تاریخ 90/11/23 تا تاریخ 90/11/30

 

28- احکام نشوز

    1. استاد رجبعلی رضازاده[116] در سال 92 از تاریخ 92/08/06 تا تاریخ 92/09/02

    2. استاد حسین مظاهری[117] در سال91 از تاریخ 91/12/12 تا تاریخ 91/12/14

 

29- احکام شقاق

    1. استاد رجبعلی رضازاده[118] در سال 92 از تاریخ 92/09/03 تا تاریخ 92/09/18

    2. استاد حسین مظاهری[119] در سال91 در تاریخ 91/12/15

 

30- احکام مهریه

    1. استاد جعفر سبجانی[120] در سال 97 از تاریخ 98/01/26 تا تاریخ 98/01/31

    2. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[121] در سال 83 از تاریخ 83/06/16 تا تاریخ 83/12/19

    3. استاد رجبعلی رضازاده[122] در سال 90 از تاریخ 91/02/13 تا تاریخ 91/03/17

    4. استاد رجبعلی رضازاده[123] در سال 91 از تاریخ 91/06/19 تا تاریخ 92/03/07

    5. استاد حسین مظاهری[124] در سال91 از تاریخ 91/10/26 تا تاریخ 91/12/02

 

31- احکام نفقه

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[125] در سال 81 از تاریخ 82/03/19 تا تاریخ 82/03/21

    2. استاد حسین مظاهری[126] در سال91 در تاریخ 91/08/16

    3. استاد حسین مظاهری[127] در سال91 در تاریخ 92/01/28 تا تاریخ 92/02/16

    4. استاد سید عبدالکریم فضل الله[128] در سال37 از تاریخ 38/04/17 تا تاریخ 38/08/20

    5. استاد سید عبدالکریم فضل الله[129] در سال39 از تاریخ 40/05/02 تا تاریخ 40/07/27

    6. استاد سید یوسف ارزونی[130] در سال32 از تاریخ 33/01/23 تا تاریخ 33/06/24

 

32- احکام مصاهره

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[131] در سال 81 از تاریخ 81/06/18 تا تاریخ 81/06/23

    2. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[132] در سال 80 از تاریخ 81/02/28 تا تاریخ 81/03/06

    3. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[133] در سال 79 از تاریخ 79/10/11 تا تاریخ 79/11/18

    4. استاد رجبعلی رضازاده[134] در سال 87 در تاریخ 87/08/07

    5. استاد رجبعلی رضازاده[135] در سال 88 از تاریخ 89/01/24 تا تاریخ 89/01/25

    6. استاد حسین مظاهری[136] در سال90 از تاریخ 91/02/11 تا تاریخ 91/03/03

 

33- احکام عیوب

    1. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[137] در سال 83 از تاریخ 83/10/21 تا تاریخ 84/02/28

    2. استاد رجبعلی رضازاده[138] در سال 90 از تاریخ 90/08/14 تا تاریخ 91/02/09

    3. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[139] در سال 82 از تاریخ 83/02/29 تا تاریخ 83/03/03

    4. استاد حسین مظاهری[140] در سال91 از تاریخ 91/09/29 تا تاریخ 91/10/25

 

34- احکام لعان

    1. استاد رجبعلی رضازاده[141] در سال 89 از تاریخ 89/08/15 تا تاریخ 89/08/19

    2. استاد حسین مظاهری[142] در سال91 در تاریخ 91/07/19

 

35- ازدواج موقت

    1. استاد جعفر سبجانی[143] در سال 97 در تاریخ 98/01/18

    2. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[144] در سال 82 از تاریخ 82/06/22 تا تاریخ 82/07/21

    3. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[145] در سال 82 در تاریخ 82/07/22

    4. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[146] در سال 82 از تاریخ 83/03/16 تا تاریخ 83/03/20

    5. استاد سید موسی شبیری‌زنجانی[147] در سال 83 از تاریخ 83/06/24 تا تاریخ 83/10/20

    6. استاد رجبعلی رضازاده[148] در سال 89 از تاریخ 90/02/28 تا تاریخ 90/03/17

    7. استاد رجبعلی رضازاده[149] در سال 90 از تاریخ 90/07/05 تا تاریخ 90/08/11

    8. استاد حسین مظاهری[150] در سال91 از تاریخ 91/09/11 تا تاریخ 91/09/28

    9. استاد سید عبدالکریم فضل الله[151] در سال33 از تاریخ 34/02/04 تا تاریخ 34/02/27

 

36- احکام مهر در عقد موقت

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[152] در سال 82 در تاریخ 82/07/28 تا تاریخ 82/09/11

    2. استاد رجبعلی رضازاده[153] در سال 90 از تاریخ 90/06/23 تا تاریخ 90/07/04

 

37- شرط ضمن عقد موقت

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[154] در سال 82 در تاریخ 82/09/26 تا تاریخ 82/10/09

    2. استاد رجبعلی رضازاده[155] در سال 87 از تاریخ 87/12/20 تا تاریخ 87/12/21

 

38- احکام ارث در عقد موقت

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[156] در سال 82 در تاریخ 82/10/13 تا تاریخ 82/10/20

 

39- ازدواج موقت با کافر

    1. استاد ناصر مکارم‌شیرازی[157] در سال 82 در تاریخ 82/07/23

 


[6] . استاد سید ابوالفضل طباطبایی، سال37، حکم نکاح.
[15] . استاد سید ابوالفضل طباطبایی، سال37، احکام نگاه کردن.
[64] . استاد سید محمدسعید حکیم، سال40، محرم رضاعی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo