< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب جهاد

اساتید و مراجعی که در موضوع فقه جهاد تدریس داشته‌اند؛ 4 استاد در طی 5 سال تحصیلی می‌باشد.

استاد جعفر سبحانی، استاد حسین نوری‌همدانی، استاد سید مجتبی حسینی، استاد سید علی مکی.

1- فلسفه جهاد

    1. استاد جعفر سبحانی[1] در سال 97 از تاریخ 97/09/26 تا تاریخ 97/09/28

    2. استاد حسین نوری‌همدانی[2] در سال 87 تاریخ 87/08/18

    3. استاد سید مجتبی حسینی[3] در سال 36 از تاریخ 36/11/24 تا تاریخ 36/11/27

 

2- ادله جهاد

    1. استاد حسین نوری‌همدانی[4] در سال 87 از تاریخ 87/07/14 تا تاریخ 87/08/15

    2. استاد سید مجتبی حسینی[5] در سال 36 در تاریخ 36/12/06

    3. استاد سید مجتبی حسینی[6] در سال 36 از تاریخ 37/04/20 تا تاریخ 37/05/22

    4. استاد سید علی مکی[7] در سال 36 از تاریخ 36/02/15 تا تاریخ 36/03/06

 

3- جهاد دفاعی

    1. استاد جعفر سبحانی[8] در سال 97 از تاریخ 97/10/02 تا تاریخ 97/10/08

    2. استاد حسین نوری‌همدانی[9] در سال 87 از تاریخ 87/11/08 تا تاریخ 87/12/20

 

4- جهاد ابتدایی

    1. استاد جعفر سبحانی[10] در سال 97 از تاریخ 97/10/09 تا تاریخ 97/10/10

    2. استاد حسین نوری‌همدانی[11] در سال 87 از تاریخ 87/09/02 تا تاریخ 87/09/10

    3. استاد حسین نوری‌همدانی[12] در سال 87 از تاریخ 87/10/29 تا تاریخ 87/11/07

    4. استاد سید مجتبی حسینی[13] در سال 36 از تاریخ 36/12/14 تا تاریخ 36/12/20

 

5- کیفیت جهاد

    1. استاد سید مجتبی حسینی[14] در سال 36 از تاریخ 37/05/25 تا تاریخ 37/08/09

    2. استاد سید علی مکی[15] در سال 36 از تاریخ 36/03/23 تا تاریخ 36/04/06

 

6- مشمولین جهاد

    1. استاد سید مجتبی حسینی[16] در سال 36 از تاریخ 36/11/28 تا تاریخ 36/12/05

    2. استاد سید علی مکی[17] در سال 36 در تاریخ 36/02/11

 

7- اوصاف مجاهدین

    1. استاد حسین نوری‌همدانی[18] در سال 87 از تاریخ 88/03/04 تا تاریخ 88/03/13

 

8- موانع جهاد

    1. استاد سید مجتبی حسینی[19] در سال 36 از تاریخ 36/12/27 تا تاریخ 37/01/18

 

9- جزیه

    1. استاد جعفر سبحانی[20] در سال 97 در تاریخ 97/10/11

    2. استاد سید مجتبی حسینی[21] در سال 38 از تاریخ 39/01/18 تا تاریخ 39/01/30

    3. استاد سید علی مکی[22] در سال 36 از تاریخ 36/05/20 تا تاریخ 36/06/10

 

10- جهاد با مشرکین

    1. استاد جعفر سبحانی[23] در سال 97 در تاریخ 97/10/12

 

11- جهاد با اهل کتاب

    1. استاد سید مجتبی حسینی[24] در سال 36 از تاریخ 37/03/23 تا تاریخ 37/03/25

    2. استاد سید علی مکی[25] در سال 36 از تاریخ 36/03/21 تا تاریخ

12- جهاد با مستکبرین

    1. استاد حسین نوری‌همدانی[26] در سال 87 از تاریخ 88/01/22 تا تاریخ 88/02/01

    2. استاد سید مجتبی حسینی[27] در سال 36 از تاریخ 37/03/09 تا تاریخ 37/03/16

 

13- جهاد با محارب

    1. استاد سید مجتبی حسینی[28] در سال 36 از تاریخ 37/03/28 تا تاریخ 37/04/19

    2. استاد سید علی مکی[29] در سال 36 از تاریخ 36/03/07 تا تاریخ 36/03/20

 

14- احکام مهادنه (آتش‌بس)

    1. استاد سید مجتبی حسینی[30] در سال 38 از تاریخ 39/05/05 تا تاریخ 39/08/07

    2. استاد سید علی مکی[31] در سال 36 از تاریخ 36/05/11 تا تاریخ 36/05/18

 

15- اسیر گرفتن

    1. استاد جعفر سبحانی[32] در سال 97 از تاریخ 97/10/16 تا تاریخ 97/10/17

    2. استاد سید مجتبی حسینی[33] در سال 37 از تاریخ 37/11/25 تا تاریخ 37/12/24

    3. استاد سید علی مکی[34] در سال 36 از تاریخ 36/04/19 تا تاریخ 36/04/29

16- آمادگی نظامی

    1. استاد جعفر سبحانی[35] در سال 97 در تاریخ 97/10/19

    2. استاد حسین نوری‌همدانی[36] در سال 87 از تاریخ 88/01/16 تا تاریخ 88/01/18

 

17- مرزداری

    1. استاد حسین نوری‌همدانی[37] در سال 87 از تاریخ 87/12/24 تا تاریخ 88/01/15

    2. استاد سید مجتبی حسینی[38] در سال 36 از تاریخ 37/02/01 تا تاریخ 37/02/10

 

18- صلح

    1. استاد جعفر سبحانی[39] در سال 97 در تاریخ 97/10/22

 

19- قیام قبل ظهور

    1. استاد حسین نوری‌همدانی[40] در سال 87 از تاریخ 87/09/11 تا تاریخ 87/10/02

 

20- احکام شهید

    1. استاد سید مجتبی حسینی[41] در سال 37 از تاریخ 37/12/25 تا تاریخ 37/12/26

 

21- احکام غنایم

    1. استاد سید مجتبی حسینی[42] در سال 37 از تاریخ 38/02/04 تا تاریخ 38/05/08

    2. استاد سید علی مکی[43] در سال 36 از تاریخ 36/05/03 تا تاریخ 36/05/10

    3. استاد سید علی مکی[44] در سال 36 از تاریخ 36/06/12 تا تاریخ 36/07/02


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo