< فهرست دروس

پرونده مباحث فقهی

1400/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه امربه‌معروف و نهی

اساتید و مراجعی که در موضوع فقه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تدریس داشته‌اند؛ 4 استاد در طی 8 سال تحصیلی می‌باشد.

استاد ناصر مکارم شیرازی، استاد مرتضی مقتدایی، استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار، استاد سید مجتبی حسینی

 

1- اهمیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

    1. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[1] در سال 94 از تاریخ 94/06/16 تا تاریخ 94/08/16

 

2- ادله وجوب امرونهی

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[2] در سال 98 از تاریخ 98/10/22 تا تاریخ 98/10/29

    2. استاد مرتضی مقتدایی[3] در سال92 از تاریخ 92/06/25 تا تاریخ 92/07/13

    3. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[4] در سال 94 از تاریخ 94/08/18 تا تاریخ 94/11/10

    4. استاد سید مجتبی حسینی[5] در سال 39 از تاریخ 39/10/09 تا تاریخ 39/10/16

    5. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[6] در سال 97 از تاریخ 97/11/30 تا تاریخ 98/03/19

 

3- وجوب کفایی یا تعیینی

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[7] در سال 98 از تاریخ 98/10/30 تا تاریخ 98/11/14

    2. استاد مرتضی مقتدایی[8] در سال92 از تاریخ 92/07/15 تا تاریخ 92/07/17

    3. استاد سید مجتبی حسینی[9] در سال 39 از تاریخ 39/10/17 تا تاریخ 39/10/19

 

4- قصد قربت

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[10] در سال 98 از تاریخ 98/11/15 تا تاریخ 98/11/19

 

5- نهی از مقدمات حرام

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[11] در سال 98 از تاریخ 98/11/20 تا تاریخ 98/11/29

    2. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[12] در سال 97 از تاریخ 97/11/29 تا تاریخ 98/04/01

    3. استاد سید مجتبی حسینی[13] در سال 39 در تاریخ 39/10/22

    4. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[14] در سال 97 از تاریخ 98/03/25 تا تاریخ 98/04/01

 

6- شرایط وجوب؛ علم

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[15] در سال 99 از تاریخ 99/06/17 تا تاریخ 99/07/05

    2. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[16] در سال 95 از تاریخ 95/06/14 تا تاریخ 95/07/27

    3. استاد سید مجتبی حسینی[17] در سال 39 از تاریخ 39/10/22 تا تاریخ 40/01/26

 

7- شرایط وجوب؛ احتمال تأثیر

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[18] در سال 99 از تاریخ 99/07/06 تا تاریخ 99/08/25

    2. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[19] در سال 95 از تاریخ 95/08/02 تا تاریخ 95/12/02

 

8- شرایط وجوب؛ اصرار بر انجام

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[20] در سال 99 از تاریخ 99/08/26 تا تاریخ 99/09/15

    2. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[21] در سال 95 از تاریخ 95/12/03 تا تاریخ 95/12/22

    3. استاد سید مجتبی حسینی[22] در سال 39 از تاریخ 40/01/27 تا تاریخ 40/01/29

 

9- شرایط وجوب؛ عدم مفسده و ضرر

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[23] در سال 99 از تاریخ 99/09/16 تا تاریخ 99/11/19

    2. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[24] در سال 95 از تاریخ 95/12/23 تا تاریخ 96/02/26

    3. استاد سید مجتبی حسینی[25] در سال 39 از تاریخ 40/02/03 تا تاریخ 40/03/04

 

10- شرایط وجوب؛ عدالت

    1. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[26] در سال 96 از تاریخ 96/06/11 تا تاریخ 96/09/11

 

11- شرایط وجوب؛ بلوغ

    1. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[27] در سال 96 از تاریخ 96/09/12 تا تاریخ 96/09/18

 

12- شرایط وجوب؛ تنجز

    1. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار [28] در سال 96 در تاریخ 96/09/19

 

13- مراتب امرونهی؛ انزجار قلبی

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[29] در سال 99 از تاریخ 99/11/20 تا تاریخ 99/12/18

    2. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[30] در سال 96 از تاریخ 96/09/20 تا تاریخ 97/02/01

    3. استاد سید مجتبی حسینی[31] در سال 39 از تاریخ 40/03/19 تا تاریخ 40/03/23

 

14- مراتب امرونهی؛ تذکر لسانی

    1. استاد ناصر مکارم شیرازی[32] در سال 99 از تاریخ 99/12/23 تا تاریخ 99/12/25

    2. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[33] در سال 96 از تاریخ 97/02/02 تا تاریخ 97/02/04

 

15- مراتب امرونهی؛ اعمال قدرت

    1. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[34] در سال 96 از تاریخ 97/02/09 تا تاریخ 97/02/23

    2. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار[35] در سال 97 از تاریخ 97/08/20 تا تاریخ 97/11/28

    3. استاد سید مجتبی حسینی[36] در سال 39 از تاریخ 40/03/24 تا تاریخ 40/04/01


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo