< فهرست دروس

درس تفسیر استاد ری شهری

93/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موانع رسیدن به مقصد صراط مستقیم:

چه عواملی مانع اجابت این دعاست؟....راه صحیح درست زندگی که انسان را به کامیابی دنیا و آخرت می رساند چه موانعی دارد؟ چه چیزهایی مانع رسیدن به مقصد صراط مستقیم است

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo