< فهرست دروس

درس تفسیر استاد ری شهری

93/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تفسیر آیه پایانی سوره مبارکه حمد،﴿صراط الّذین انعمت علیهم﴾:

صراط مستقیم صراط کسانیست که خدا به آنها نعمت داده، نه آنان که مورد خشم خدا قرار گرفته اند و نه آنان که گمراه هستندمقصود از نعمت چیست؟آنها که مورد نعمت الهی قرار گرفته اند چه کسانی هستند؟مغضوب علیهم چه کسانی هستند؟گمراهان چه کسانی هستند؟واژه شناسی نعمتنعمت در قرآن

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo