< فهرست دروس

درس تفسیر استاد ری شهری

95/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تفسیر سوره بقره:

 

«یکی از ویژگی های مهم اهل تقوا یقین داشتن به آخرت است.»

 

تبیین عظمت عالم آخرت:«خداوند در سوره نساء آیه ۷۷ می‌فرماید:

 

متاع دنیا برای انسان های با تقوا در مقابل لذت های اخروی اندک است؛ خداوند در قرآن کریم ملک دنیا را صغیر و ملک آخرت را کبیر بیان می‌کند.»

«انسان هر چیزی را که از عالم آخرت می‌شنود اندک و غیر قابل قیاس است در روایت است که انسان هر چیزی که در این عالم از آخرت می‌شنود، تنها نام بوده و قابل تصور نیست.»«انسان با عبور از عالم دنیا به سوی آخرت حرکت می‌کند امام علی(ع) در این زمینه می‌فرماید انسان باید از دنیا برای عبور به آخرت استفاده کند.»«انسان باید به زندگی حقیقی آخرت یقین داشته باشد و در زندگی دنیوی انسان باید از لهو و سرگرمی که موجب دور شدن او از خداوند می‌شود اجتناب کرده و خود را برای آخرت آماده کند.»

 

عالم آخرت مرحله ظهور حاکیمت مطلق :

 

«انسان در عالم دنیا مورد آزمایش قرار می‌گیرد و در عالم آخرت نتایج آن را دریافت می‌کند به همین سبب قیامت ظهور مطلق حق و تحقق وعده الهی است.»

انسان در عالم آخرت به مقام عین‌الیقین می‌رسد و باطن اعمالی که در عالم دنیا انجام داده است مشاهده می‌کند:«عالم آخرت سرای سزا و کامیابی انسان های مومن است.»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo