< فهرست دروس

درس تفسیر استاد ری شهری

96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :تفسیر قرآن کریم :

 

«معیار سنجش اعمال نیک و بد انسان در قیامت، نزدیکی و دوری اعمال انسان از حق و عدل است و مظهر و مصداق کامل حق و عدل، اعمال و رفتار منطبق با حق، اعمال انبیا و اوصیای آنها است.»«بنابر این، هراندازه که اعمال انسان به اعمال آنان نزدیک شده ارزشمند تر است و دارای وزن بیشتری است و انسان از مراتب بالاتر سعادت اخروی برخوردار می شود.»هر چه عمل انسان با عمل انبیاء و اوصیای ایشان، فاصله داشته باشد وزن کمتری دارد و ارزش آن کمتر است و از سعادت کمتری برخوردار خواهد بود، «در صورتی که عمل انسان، هیچ شباهتی به عمل آنها نداشته، گرفتار شقاوت اخروی می شود و اهل دوزخ می گردد.»«مکارم اخلاق، مهم ترین عامل سعادت انسان در قیامت خواهد بود، یعنی هر چه اخلاق انسان به اخلاق انبیاء و اوصیا نزدیکتر باشد سعادت بیشتری نصیب او می شود.»«کسانی که از بالاترین مراتب فلاح و سعادت برخوردار می باشند در قیامت بدون حساب وارد بهشت می شوند و پس از آنها کسانی قرار دارند که حساب آنها آسان است، و در سومین مرتبه کسانی هستند که حساب آنها سخت است.»«عده ای هم هستند که عمل آنها در نقطه مقابل معصومین است؛ آنها بدون حساب وارد دوزخ می گردند.»

 

استناد به روایات اسلامی در خصوص اهمیت «حسن خلق» :

«خوش اخلاقی» سنگین ترین عمل در میزان انسان در روز قیامت است و در روایتی به نقل از رسول اکرم(ص) آمده است که نزدیک ترین شما به من در قیامت کسی است که نسبت به دیگران و نسبت به خانواده اش خوش اخلاق تر باشد.»

 

«پیامبراکرم(ص)، اهل مزاح هم بود و البته فقط سخن حق از سوی ایشان نقل می شد، از این رو در روایت است که مومن واقعی نباید عبوس و بدخلق باشد و بلکه باید اهل مزاح هم باشد، ولی سخن حق بگوید و از باطل و از گناه و تمسخر اجتناب کند.»« پیامبرخدا (ص)، در کار خانه کمک می کرد و ساعات حضورش در منزل را به سه بخش ساعاتی برای گذران با اهل خانه و ساعتی برای عبادت و ساعتی برای پرداختن به امور خانه تقسیم می نمود که این رفتار پیامبر(ص) باید برای همه ما ملاک و الگو باشد.»«بد اخلاقی با دیگران و اهل خانه موجب می شود که کارهای خوب انسان هم از پرونده اعمال او از میان رفته و انسان در روز قیامت عاقبت به شر شود.»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo