آرشیو سال 93-92 درس تفسیر
استاد سید کاظم مصطفوی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
تفسير آيه 143...92/09/20
تفسير آيه 138...92/09/13
تفسير آيات 13...92/09/06
تفسير آيه 28 ...92/08/29
تفسير آيات 12...92/08/08
تفسير آيه 124...92/08/01
تفسير آيات 12...92/07/17
ادامه بحث دربا...92/07/10

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo