آرشیو سال 99-98 درس خارج فقه-احکام پزشکی
استاد محمد محمدی قائینی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بيماري مسري/ مسائل پزشكي/ م... 99/02/31
سرايت بيماري/ مسائل پزشكي/ ... 99/02/30
سرايت بيماري/ مسائل پزشكي/ ... 99/02/29
سرايت بيماري/ مسائل پزشكي/ ... 99/02/28
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/23
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/22
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/21
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/20
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/17
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/16
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/15
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/14
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/13
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/10
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/09
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/08
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/07
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/06
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/02/04
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/01/28
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/01/27
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/01/20
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/01/13
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/01/09
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/01/07
سرايت بيماري /مسائل پزشكي /... 99/01/06
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/12/28
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/12/14
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/11/30
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/11/23
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/11/16
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/11/02
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/10/25
حيات نباتي /مسائل پزشكي /مس... 98/10/18
اجرت پزشك در صورت لمس و نظر... 98/10/11
جواز لمس پزشك با دستكش /مسا... 98/10/04
جواز لمس و نظر جنس مخالف تو... 98/09/27
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/09/20
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/09/13
جواز نظر ولمس بيمار توسط پز... 98/09/06
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/08/29
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/08/22
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/07/17
جواز نظر و لمس بيمار توسط پ... 98/07/10

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo