درس‌های حوزه علمیه قم - مدرسه فیضیه

استاد سید کاظم مصطفوی
خارج فقه
کتاب طهارت
کتاب طهارت: غسل جنابت- محرمات و مکروهات جنب- کیفیت غسل- تداخل اغسال
کتاب طهارت: وضو جبیره- احکام دائم الحدث- موجبات جنابت
کتاب طهارت: افعال وضو- قاعده تقیه- شرائط وضو
کتاب طهارت: مطهرات؛ انتقال- اسلام- قاعده سوق- اثبات تطهیر- احکام تخلی- استنجاء- استبراء
کتاب طهارت: مطهرات؛ ارض- شمس- استحاله- انقلاب- ذهاب ثلثین
کتاب طهارت: تطهیر مصحف- نماز در لباس نجس- معفو بودن قروح و جروح
کتاب طهارت: مسکرات- نجاست مسوخات- ازاله نجاست از مسجد
کتاب مکاسب: بیع دم- سگ و خوک- کافر و مشرک
کتاب مکاسب: بیع اشیاء نجس- سوق مسلم
کتاب طهارت: انواع آب ها- آب قلیل- آب مضاف

استاد سید کاظم مصطفوی
خارج اصول
خارج اصول
مقدمه اصول- وضع- صحیح و اعم- مشتق- اوامر- اجزاء
اصول عملیه: استصحاب- اصل مثبت- اجتهاد
اصول عملیه: اصل برائت- اصل احتیاط- اصل التخییر- اصل اشتغال
قطع - حجیت ظواهر- خبر واحد
نواهی- مفاهیم- عام و خاص- مطلق و مقید
اوامر- مقدمه واجب- مساله ضد- نواهی
وضع- صحیح و اعم- مشتق- اوامر
آرشيو دروس هفتگی


استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
خارج فقه
کتاب القضاء: حدود- اقسام حقوق- شهادت نساء- اشهاد در عقود و ایقاعات
کتاب القضاء: قضاوت شورایی- قوانین قضائی- شرایط شهادت- موانع قبول شهادت
کتاب القضاء: حد القذف- قاعده ید- تعارض بینتان- تقاص

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
خارج اصول
نواسخ- تفسیر و تاویل- تعادل و تراجیح
نواسخ: نسخ کتاب به سنت

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
قواعد فقهیه
درس قواعد فقهیه

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
مستحدثه
مسائل مستحدثه: ولایت مطلقه فقیه- شورای رهبری

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
صحیفه سجادیه
صحیفه سجادیه

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
اخلاق
درس اخلاق


استاد عبدالله خائفی
خارج فقه
کتاب طهارت


استاد هادی عباسی خراسانی
فقه معاصر
مسائل کرونا در فقه اسلامی: عبادات بیمار- صرف وجوهات در پیشگیری- ضمان سرایت- تزاحم احکام

استاد هادی عباسی خراسانی
اخلاق
اخلاق اسلامی (اوصاف الاشراف)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo