آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-محرمات
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شرط ضمان كاهش ارزش پول/ربا ... 98/02/11
شرط ضمان كاهش ارزش پول/ربا ... 98/02/04
ثمرات ماليت داشتن اوراق نقد... 98/01/28
كيفيت ماليت و ادوار تاريخي ... 98/01/21
كيفيت ماليت و ادوار تاريخي ... 97/12/22
ماليت يا سنديت اوراق نقديه ... 97/12/15
ماليت يا سنديت اوراق نقديه ... 97/12/08
كيفيت ماليت و ادوار تاريخي ... 97/12/01
كيفيت ماليت و ادوار تاريخي ... 97/11/24
رباي معاوضي و قرضي /ربا /مح... 97/11/17
رباي معاوضي /ربا /محرمات 97/11/10
ربا در اوراق نقدي /ربا /محرمات 97/11/03
قول به غير علم /كذب /محرمات 97/10/26
اضطرار به كذب و تمكن از تور... 97/10/19
كذب در موارد ضرورت /كذب /مح... 97/09/29
كذب در موارد ضرورت /كذب /مح... 97/09/21
خلف وعده /كذب /محرمات 97/09/14
خلف وعده /كذب /محرمات 97/09/07
توريه /كذب /محرمات 97/08/30
توريه /كذب /محرمات 97/08/23
كبيره بودن كذب /كذب /محرمات 97/08/02
ادله تحريم مطلق كذب /كذب /م... 97/07/18
ادله تحريم مطلق كذب /كذب /... 97/07/11
بررسي ادله تحريم كذب /حرمت ... 97/07/04

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo