آرشیو سال 99-98 درس خارج فقه-مکاسب محرمه-اوراق نقدیه
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
رباي معاوضي /ربا /محرمات 98/11/30
رباي معاوضي /ربا /محرمات 98/11/23
رباي معاوضي /ربا /محرمات 98/11/16
رباي معاوضي /ربا /محرمات 98/11/02
نقش اوراق نقديه در باب ديات... 98/10/25
نقش اوراق نقديه در باب ديات... 98/10/19
نقش اوراق نقديه در باب ديات... 98/10/18
نقش اوراق نقديه در باب ديات... 98/10/04
نقش اوراق نقديه در باب ديات... 98/09/27
نقش اوراق نقديه در باب ديات... 98/09/20
نقش اوراق نقديه در باب ديات... 98/09/13
نقش اوراق نقديه در باب ديات... 98/09/06
نقش اوراق نقديه در باب ديات... 98/08/29
تعلق زكات به اوراق نقديه /ر... 98/08/22
تعلق زكات به اوراق نقديه /ر... 98/07/17
تعلق زكات به اوراق نقديه /ر... 98/07/10
ضمان كاهش ارزش پول/ربا /محرمات 98/06/27

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo