آرشیو سال 1400-1399 درس نهایة الدرایه-نهایة الدرایة فی شرح الکفایة
استاد علیرضا صادقی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تعليقه شانزدهم/وضع تعييني و تعيّني/کفايه الاصول 99/12/13
بخش پنجم از تعليقه پانزدهم/وضع/نهايه الدرايه 99/12/12
بخش چهارم از تعليقه پانزدهم/وضع/نهايه الدرايه 99/12/11
بخش سوم از تعليقه پانزدهم/وضع/نهايه الدرايه 99/12/10
بخش دوم از تعليقه پانزدهم/وضع/نهايه الدرايه 99/12/09
وضع/بخش اول از تعليقه 15/نهايه الدرايه 99/12/06
نهايه الدرايه تعليقات 1تا14 99/12/05
تعريف علم اصول فقه/ بخش دوم از تعليقه 13و تعليقه 14/‌ نهايه الد... 99/12/04
تعريف علم اصول فقه/ تعليق 12و بخش اول از 13/نهايه الدرايه 99/12/03
موضوع علم اصول فقه/ تعليقه 91011/نهايه الدرايه 99/12/02
نهايه الدرايه/تعليقه هشتم/موضوع علم اصول فقه 99/11/21
نهايه الدرايه/تعليقه هفتم/موضوع علم اصول فقه 99/11/20
وحدت موضوع علم/تعليقه ششم/نهايه الدرايه 99/11/19
تمايز العلوم/تعليقه پنجم/نهايه الدرايه 99/11/18
تمايز العلوم/ تعليقه چهارم /نهايه الدرايه 99/11/15
تمايز العلوم/ تعليقه چهارم /نهايه الدرايه 99/11/14
تمايز العلوم/ تعليقه سوم /نهايه الدرايه 99/11/13
تمايز العلوم/ تعليقه دوم /نهايه الدرايه 99/11/12
موضوع علم وعرض عام/ تعليقه اول /نهايه الدرايه 99/11/11
موضوع علم وعرض عام/ تعليقه اول /نهايه الدرايه 99/11/08
موضوع علم وعرض عام/ تعليقه اول /نهايه الدرايه 99/11/07
موضوع علم وعرض عام/ تعليقه اول /نهايه الدرايه 99/11/06
موضوع علم وعرض عام/ تعليقه اول /نهايه الدرايه 99/11/05
موضوع علم وعرض عام/ تعليقه اول /نهايه الدرايه 99/11/04
موضوع علم وعرض عام/ تعليقه اول /نهايه الدرايه 99/11/01

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo