آرشیو سال 97-96 درس حدیث-حدیث
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شرح حديث دوازدهم از باب عقل و جهل كتاب كافي شريف 97/02/05
شرح حديث دوازدهم از باب عقل و جهل كتاب كافي شريف 97/01/29
شرح حديث دوازدهم از باب عقل و جهل كتاب كافي شريف 97/01/22
شرح حديث دوازدهم از باب عقل و جهل كتاب كافي شريف 96/12/16
شرح حديث دوازدهم از باب عقل و جهل كتاب كافي شريف 96/12/09
شرح حديث دوازدهم از باب عقل و جهل كتاب كافي شريف 96/11/25
بررسي حديث دوازدهم از كتاب عقل و جهل كافي؛ 96/11/18
بررسي و شرح حديث دوازدهم باب عقل و جهل كافي 96/11/04
شرح حديث دوازدهم از كتاب عقل و جهل اصول كافي 96/10/27
شرح حديث دوازدهم از كتاب عقل و جهل كتاب شريف كافي 96/10/20
شرح حديث دوازدهم اصول كافي 96/10/06
شرح حديث دوازدهم از كتاب عقل و جهل؛ 96/09/29
شرح و بررسي حديث دوازدهم كتاب عقل و جهل 96/09/22
شرح حديث دوازدهم كتاب عقل و جهل 96/09/08
شرح حديث دوازدهم كتاب عقل و جهل 96/08/10
شرح حديث دوازدهم كتاب عقل و جهل 96/08/03
تفسير روايت دوازدهم كتاب عقل و جهل 96/07/26
جلسهشرح روايت دوازدهم از كتاب عقل و جهل اصول كافي؛ 96/07/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo