آرشیو سال 90-89 درس تفسیر-آیات اعتقادی
استاد سیدجعفر سیدان
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
90/03/04
89/12/25
89/12/18
89/12/11
89/12/04
89/10/29
89/10/22
89/10/01
89/07/28
89/07/21
89/07/14

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo