آرشیو سال 91-90 درس تفسیر مقارن
استاد الهی زاده
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
جمع بندي مبا...91/03/10
تفسير آيات 86...91/03/09
تفسير آي? 8591/03/08
تفسير آي? 8491/03/07
تفسير آيات 83...91/03/06
تفسير آيه 8391/03/03
تفسير آي? 8291/03/02
تفسير آي? 82 91/03/01
تفسيرآي? 8191/02/31
تفسير آي? 8091/02/30
تفسير آي? 7991/02/27
تفسير آي? 7991/02/26
تفسيرآيات 78...91/02/25
تفسير آيات 78...91/02/23
تفسير آي? 77...91/02/20
تفسير آي?77؛...91/02/19
تفسير آي? 7691/02/18
تفسير آيات 74...91/02/17
تفسير آي? 74...91/02/16
نکاتي دربار? رو...91/02/12
تفسير آي? 7391/02/11
تفسير آي? 72...91/02/10
تفسير آي? 72...91/02/09
تفسير آي? 72 91/02/05
تفسير آي? 7191/02/04
تفسير آي? 70...91/02/03
تفسيرآي?7091/02/02
تفسير آي? 69...91/01/30
تفسير آي? 69...91/01/29
تفسير آي? 6891/01/28
تفسير آي?67 ...91/01/27
تفسير آي? 67...91/01/26
تفسيرآي?67 (1)91/01/23
تفسير آي?66(2)91/01/22
تفسير آي? 6691/01/21
تفسيرآي? 6591/01/20

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo