آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مستثنيات از ح... 96/10/25
مستثنيات از ح... 96/10/24
مستثنيات از ح... 96/10/23
مستثنيات از ح... 96/10/19
مستثنيات از ح... 96/10/18
مستثنيات از ح... 96/10/17
مستثنيات از ح... 96/10/16
مستثنيات از ح... 96/10/12
مستثنيات از ح... 96/10/11
مستثنيات حرمت... 96/10/10
مستثنيات از ح... 96/10/09
مستثنيات از ح... 96/10/05
مستثنيات از ح... 96/10/04
مستثنيات حرمت... 96/10/03
مستثنيات از ح... 96/10/02
مستثنيات حرمت... 96/09/27
مستثنيات از ح... 96/09/26
اقوال علماء ذ... 96/09/25
بررسي اقوال ع... 96/09/21
بررسي اقوال ع... 96/09/20
بررسي اقوال ع... 96/09/19
اقوال علماء ذ... 96/09/18
بررسي ادلّه ح... 96/09/14
بررسي ادلّه ح... 96/09/13
بررسي ادلّه ح... 96/09/12
بررسي ادلّه ح... 96/09/11
بررسي ادلّه ح... 96/09/07
بررسي حكم حرم... 96/09/05
جلسه 96/09/04
ادلّه تحريم غ... 96/08/09
بررسي اشكالات... 96/08/08
بررسي اشكالات... 96/08/07
بررسي اقوال پ... 96/08/06
بررسي ادله حر... 96/08/02
بررسي ادله بر... 96/08/01
ادله حرمت غنا... 96/07/30
جلسهبررسي حكم... 96/07/29
بررسي حرمت غن... 96/07/25
بررسي حرمت تك... 96/07/23
دليل دوم حرمت... 96/07/22
ادله غناء/مبح... 96/07/18
ادلّه غناء/مب... 96/07/17
حكم غناء/ برر... 96/07/16
مرور مباحث گذ... 96/07/15

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo